Open Letter to First Minister – sign up and change the world!

Our deadline for sending in the Open Letter is 1st May.

So far we have over 250 signatures and 24 letters of support from co-pro luminaries from USA, Canada, Australia, England and Scotland.

BBC Wales are doing a piece on the campaign, as are Western Mail / Wales Online, IWA ‘click on Wales’ and the Guardian Social Care Network.

And Mark Drakeford, our new Health Minister, is a long-term co-production champion and is committed to ensuring that our voices are heard at Cabinet level.

The Open Letter is below in English and Welsh. Add your signature via this link.

Dear First Minister

We are writing to you as citizens, service recipients, carers, volunteers and public-service professionals.

We share the Welsh Government’s belief that the growing crisis in public services will only be solved if all citizens truly have a voice – contributing as equal partners to decisions about service commissioning, design, delivery and evaluation. We are delighted that this belief is a central tenet of the draft Social Services and Well-being Bill.

However, we are acutely aware that it is difficult to turn aspirations into reality, to transform the way we do things.

We believe that co-production offers a practical, evidence-based response to this challenge. Co-production is a simple idea: it’s about individuals, communities and organisations pooling their experience, skills and knowledge to identify and solve problems. It draws on our best traditions of mutuality and co-operation.

Co-production is transformative. Its use results in genuine empowerment of all partners, in relationships of trust and reciprocity, and in more focused, effective and sustainable services. The ultimate outcomes are stronger communities and increased well-being for individuals.

A co-produced approach to commissioning, design, delivery and evaluation of services would help ensure that the Welsh Government’s vision for the future of public services becomes a reality. We ask that, as our Government, you use the opportunity provided through primary legislation to ensure that the principles of co-production are at the heart of public services in Wales, enshrined on the face of key legislation, such as the Social Services and Well-being Bill and the up-coming Sustainable Development and Housing Bills.

Yours sincerely…

Please help us to make a difference… add your signature via this link.

Annwyl Brif Weinidog

Rydym yn ysgrifennu atoch fel dinasyddion, gofalwyr, gwirfoddolwyr a gweithwyr proffesiynol ym maes y gwasanaethau cyhoeddus.

Rhannwn gred Llywodraeth Cymru na fydd modd mynd i’r afael â’r argyfwng cynyddol yn y gwasanaethau cyhoeddus heb sicrhau bod pawb yn cael cyfle i gyfrannu, a hynny mewn modd cwbl gyfartal, i benderfyniadau ynglŷn â chomisynu, cynllunio, darparu a gwerthuso’r gwasanaethau hynny. Ymfalchïwn yn y ffaith bod y gred hon yn egwyddor ganolog yn y Bil Gwasanaethau a Llesiant drafft.

Ar yr un pryd, rydym yn ymwybodol mai tasg anodd yw gwireddu dyheadau o’r fath, gan weddnewid y ffordd yr ydym yn gwneud ein gwaith.

Credwn fod cydgynhyrchu yn cynnig ymateb i’r argyfwng hwn sydd yn ymarferol ac wedi’i seilio ar dystiolaeth gadarn. Syniad syml yw cydgynhyrchu. Mae’n rhoi cyfle i unigolion, cymunedau a sefydliadau rannu profiad, sgiliau a gwybodaeth wrth adnabod a datrys problemau. Mae’n tynnu ar ein traddodiadau cydweithredol gorau.

Mae cydgynhyrchu yn gweddnewid bywydau. Trwy ddod at ei gilydd mewn ysbryd cytûn a chefnogol, mae pob partner yn elwa ac yn cyfrannu at wasanaethau mwy effeithiol a chynaliadwy. Yn y pen draw, mae hyn yn cryfhau ein cymunedau ac yn cynnig bywyd mwy cyflawn i’r unigolyn.

Byddai ymgymryd â chomisynu, cynllunio, darparu a gwerthuso mewn modd cydgynhyrchiol yn sicrhau bod modd gwireddu gweledigaeth Llywodraeth Cymru  ar gyfer ein gwasanaethau cyhoeddus. Erfynwn arnoch chi, felly, i ddefnyddio deddfwriaeth sylfaenol er mwyn sicrhau bod egwyddorion cydgynhyrchu wrth galon gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru ac yn cael eu hymgorffori ar wyneb mesurau deddfwriaethol allweddol megis y Bil Gwasanaethau Cyhoeddus a Llesiant a’r Biliau Datblygu Cynaliadwy a Thai.

Yn gywir…

Ymunwch yn yr ymgyrch … ychwanegwch eich llofnod trwy’r ddolen hon.

Advertisements

About Ruth

UK National Teaching Fellow, Founder of Co-production Wales (All in this Together), co-pro trainer and consultant, working to make co-production 'the way we do things' in Wales. And having a ball!

Share a thought

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s